Základná zmluvná dokumentácia. 

Investičné zlato

Rámcová kúpna zmluva pre postupný nákup investičného zlata - otvoriť PDF.
Všeobecné obchodné podmienky k Rámcovej zmluvy pre postupný nákup investičného zlata - otvoriť PDF. 

Investičné striebro

Rámcová kúpna zmluva pre postupný nákup investičného striebra - otvoriť PDF.
Všeobecné obchodné podmienky k Rámcovej zmluvy pre postuponý nákup investičného striebra - otvoriť PDF. 

Zásady spracovania osobných údajov - otvoriť PDF. 

Informácie ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

Informácie o zásadách ochrany proti praniu špinavých peňazí podľa zákona 297/2008 - otvoriť PDF.

Informácie o investovaní a nákupe investičného zlata a striebra, rizikách a zásadach. 

Vyhlásenie predávajúceho - Zlaté sporenie a.s. - otvoriť PDF.

Reklamačná poriadok

Reklamačný poriadok - otvoriť PDF.
Reklamačný protokol - vzor - otvoriť PDF. 

Oslobodenie od DPH - Investičné zlato. 

Zákon o DPH č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov § 67 ustanovuje Osobitnú úpravu uplatňovania dane pri investičnom zlate. Od dane DPH je oslobodené dodanie investičného zlata vo forme tehličiek s rýdzosťou nad 995/1000 a mincí s rýdzosťou nad 900/1000, nadobudnutie investičného zlata z iného členského štátu, sprostredkovanie dodania investičného zlata. 

Dodanie a sprostredkovanie investičného striebra (mincí a tehličiek) nie je oslobodené od DPH a podlieha DPH podľa aktuálnej výšky stanovej zákonom. 

Ochrana spotrebiteľa. 

Orgánom dozoru nad dodržiavaním všeobecne záväzn.ch predpisov na ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru je Slovenská obchodná inšpekcia  (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavsk. kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor v.konu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
webové sídlo: http://www.soi.sk