Bezplatná linka: 0800 232 332    facebook-zlate-sporenie

I. Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

1) Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Zlaté sporenie a. s. so sídlom Trhová 54, 841 01 Bratislava, IČO: 46 958 771, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5682/B (ďalej len “predávajúci”) a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je kupujúcim investičného zlata podľa Rámcovej kúpnej zmluvy o postupnom nákupe investičného zlata (ďalej len “kupujúci”). Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Rámcovej kúpnej zmluvy o postupnom nákupe investičného zlata uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim ako aj všetkých čiastkových kúpnych zmlúv na jej základe uzavretých.

2) Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok

a) rámcovou zmluvou sa rozumie Rámcová kúpna zmluva o postupnom nákupe investičného zlata uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej aj len ako „rámcová zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare);

b) investičným zlatom sa rozumie zlato (Au) obchodované na londýnskom trhu so zlatom a striebrom (The London Bullion Market Association) s rýdzosťou 99,99% (ďalej aj len ako „investičné zlato“ v príslušnom gramatickom tvare);

c) Dňom nákupu sa rozumie deň kalendárneho týždňa uvedený v bode 5 rámcovej zmluvy (ďalej len „Deň nákupu“ v príslušnom gramatickom tvare). V prípade, ak Deň nákupu uvedený v rámcovej zmluve pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň, kedy sa na londýnskom trhu so zlatom a striebrom (The London Bullion Market Association) nevykonávajú obchody s investičným zlatom za Deň nákupu sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, kedy sa na londýnskom trhu so zlatom a striebrom vykonávajú obchody s investičným zlatom.

d) Disponibilnými prostriedkami sa rozumejú všetky peňažné prostriedky vložené alebo pripísané na príslušný Bankový účet predávajúceho uvedený v rámcovej zmluve pod variabilným symbolom uvedeným v rámcovej zmluve, ktoré neboli v predchádzajúcom období trvania rámcovej zmluvy použité na kúpu investičného zlata a na základe čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného zlata alebo na úhradu poplatkov podľa Čl. VIII týchto Všeobecných obchodných podmienok. Zaplatené poplatky sa nepovažujú za Disponibilné prostriedky.

e) Bankovým účtom predávajúceho sa rozumie: bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s. číslo účtu: 3144235953/0200.
IBAN číslo účtu je: SK9602000000003144235953

f) Jednotkovou kúpnou cenou investičného zlata je jednotková kúpna cena investičného zlata, určená podľa Čl. III. bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

g) Sporiacou sumou sa rozumie peňažná suma uvedená v bode 4 rámcovej zmluvy.

3) Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Čl. II.
Uzatváranie čiastkových kúpnych zmlúv

1) Počas trvania Rámcovej kúpnej zmluvy o postupnom nákupe investičného zlata uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim budú medzi zmluvnými stranami uzatvárané čiastkové kúpne zmluvy na kúpu investičného zlata, predmetom ktorých bude predaj investičného zlata kupujúcemu za kúpnu cenu určenú spôsobom uvedeným v čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2) K uzavretiu čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného zlata (ďalej aj ako „čiastková kúpna zmluva na kúpu investičného zlata“) dôjde každý kalendárny týždeň v Deň nákupu uvedený v rámcovej zmluve o 11.30 hod. SEČ za predpokladu, že na Bankovom účte predávajúceho boli najneskôr deň pred Dňom nákupu o 24:00 hod. SEČ Disponibilné prostriedky vo výške postačujúcej na kúpu investičného zlata najmenej o hmotnosti 0,01 gramu. V prípade, ak budú deň pred Dňom nákupu o 24:00 hod. SEČ na Bankovom účte predávajúceho Disponibilné prostriedky vo výške postačujúcej na kúpu investičného zlata najmenej o hmotnosti 0,01 gramu, považuje sa to za návrh kupujúceho na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy. Týmto návrhom je kupujúci viazaný po dobu jedného kalendárneho dňa.

3) V prípade, ak budú na Bankový účet predávajúceho pripísané peňažné prostriedky pod variabilným symbolom odlišným od variabilného symbolu uvedeného v rámcovej zmluve, alebo bez uvedenia variabilného symbolu nebudú sa tieto peňažné prostriedky považovať za Disponibilné prostriedky, ak sa kupujúci s predávajúcim písomne nedohodnú inak.

4) Uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy oznámi predávajúci kupujúcemu v internetovej aplikácií na stránke www.zlatesporenie.sk, písomne alebo e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v rámcovej zmluve.

5) Predmetom kúpy podľa jednotlivej čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného zlata je investičné zlato v množstve, ktoré zodpovedá podielu Disponibilných prostriedkov v deň pred Dňom nákupu o 24:00 hod. SEČ a Jednotkovej kúpnej ceny investičného zlata uvedenej v Čl. III. týchto Všeobecných obchodných podmienok so zaokrúhlením na celé stotiny gramu nadol.

6) Na základe platne uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného zlata je predávajúci povinný kupujúcemu dodať predmet kúpy, odovzdať doklady, ktoré sa na predmet kúpy vzťahujú, a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu kúpy a Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu predmetu kúpy.

7) Okamihom uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného zlata sa časť Disponibilných prostriedkov zodpovedajúca kúpnej cene investičného zlata podľa čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného zlata stáva kúpnou cenou investičného zlata a výška Disponibilných prostriedkov sa zníži o túto kúpnu cenu investičného zlata.

8) Predávajúci má právo návrh na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy odmietnuť a čiastkovú kúpnu zmluvu v príslušný Deň nákupu neuzavrieť, musí to však vopred oznámiť kupujúcemu zaslaním emailovej správy na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v rámcovej zmluve, alebo v on-line systéme na stránke www.zlatesporenie.sk

Čl. III.
Kúpna cena a platobné podmienky

1) Jednotková kúpna cena investičného zlata prepočítaná na jeden gram investičného zlata sa vypočíta ako podiel:

  • ceny zlata za jednu trójsku uncu (London gold fixing) stanovenej na londýnskom trhu so zlatom a striebrom (The London Bullion Market Association) o 11:30 hod. SEČ v mene EUR v Deň nákupu (táto cena je stanovená v EUR za 1 trójsku uncu, čo je 31,1045 gramu) a
  • Koeficientu – 26,3127.

2) Kúpna cena investičného zlata v čiastkovej kúpnej zmluve sa určí ako súčin Jednotkovej kúpnej ceny investičného zlata a množstva investičného zlata, ktorého kúpa je predmetom kúpy podľa čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného zlata podľa bodu 3 tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

3) Predmetom kúpy podľa čiastkovej kúpnej zmluvy na kúpu investičného zlata je investičné zlato v množstve, ktoré zodpovedá podielu Disponibilných prostriedkov v deň pred Dňom nákupu o 24:00 hod. SEČ a Jednotkovej kúpnej ceny investičného zlata so zaokrúhlením na celé stotiny gramu nadol.

Čl. IV.
Dodanie investičného zlata a lehota dodania

1)Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu investičné zlato, ktoré bolo predmetom kúpy podľa čiastkových kúpnych zmlúv (alebo čiastkovej kúpnej zmluvy) na kúpu investičného zlata, alebo na ktorého dodanie vznikol kupujúcemu nárok podľa čl. VI. bod 1 týchto všeobecných obchodných podmienok (zlaté bonusové gramy), na písomnú žiadosť kupujúceho, alebo na žiadosť kupujúceho prostredníctvom internetovej aplikácie na internetovej stránke predávajúceho www.zlatesporenie.sk poštou alebo kuriérom, ak hmotnosť tohto investičného zlata, ktoré ešte nebolo za trvania rámcovej zmluvy zaslané kupujúcemu, dosahuje najmenej 10 gramov, a to v nasledovnej podobe: v podobe zlatých tehál o hmotnosti 10 gramov.

2) Predávajúci je povinný na každé výročie uzatvorenia rámcovej zmluvy zaslať kupujúcemu všetko kupujúcim kúpené a dosiaľ nedodané investičné zlato vrátane nedodaných zlatých bonusových gramov na adresu kupujúceho podľa bodu 1 tohto článku v prípade, že kupujúci za posledných 12 kalendárnych mesiacov nepožiadal písomne listom, alebo písomne prostredníctvom e-mailu z e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v rámcovej zmluve, na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v rámcovej zmluve alebo prostredníctvom internetovej aplikácie na internetovej stránke predávajúceho www.zlatesporenie.sk o zaslanie investičného zlata. Predávajúci je povinný emailom upozorniť kupujúceho na zaslanie investičného zlata minimálne 15 dní pred dodaním. Kupujúci je povinný zaslané investičného zlato prevziať.

3) Vlastnícke právo k investičnému zlatu, ktoré je predmetom kúpy, prechádza na kupujúceho až odovzdaním investičného zlata kupujúcemu po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny.

4) Dodanie kúpeného investičného zlata sa vykoná jeho zaslaním poštou alebo kuriérom na dobierku na adresu kupujúceho, uvedenú v rámcovej zmluve.

5) Písomnú žiadosť na zaslanie investičného zlata môže dať kupujúci predávajúcemu aj prostredníctvom e-mailu z e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v rámcovej zmluve, na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú v rámcovej zmluve alebo prostredníctvom internetovej aplikácie na internetovej stránke predávajúceho www.zlatesporenie.sk. V písomnej žiadosti kupujúci uvedie počet a druh zlatých tehál, ktoré žiada zaslať, najviac však v počte, na ktorého dodanie vznikol kupujúcemu nárok. Kupujúci môže žiadať zaslanie investičného zlata iba v podobe zlatých tehál o hmotnosti 10 gramov.

6) Lehota dodania investičného zlata, na zaslanie ktorého vznikol kupujúcemu nárok, je 10 pracovných dní od prijatia písomnej žiadosti kupujúceho o zaslanie investičného alebo od výročia uzatvorenia
rámcovej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Čl. V.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody

1) Vlastnícke právo k investičnému zlatu, ktoré je predmetom kúpy, prechádza na kupujúceho okamihom jeho odovzdania kupujúcemu po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Vlastnícke právo k zlatým bonusovým gramom gramom prechádza na kupujúceho okamihom ich odovzdania kupujúcemu. Nebezpečenstvo škody na investičnom zlate prechádza na kupujúceho okamihom, kedy kupujúci investičné zlato preberie alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s investičným zlatom a kupujúci poruší zmluvu tým, že zaslané investičné zlato neprevezme alebo okamihom, kedy sa vráti zásielka s investičným zlatom kupujúcemu ako nedoručiteľná.

Čl. VI.
Bonusové gramy

1) Po uplynutí kalendárneho roku vznikne kupujúcemu nárok na jednorazové bezplatné dodanie investičného zlata o hmotnosti rovnajúcej sa 4% z hmotnosti všetkého investičného zlata, ktoré bolo predmetom kúpy podľa všetkých čiastkových kúpnych zmlúv uzavretých medzi kupujúcim a predávajúcim v uplynulom kalendárnom roku (ďalej ako „zlaté bonusové gramy“ v príslušnom gramatickom tvare).

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady

1) Zodpovednosť za vady dodaného investičného zlata sa spravuje ustanoveniami § 420 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť a hmotnosť dodaného investičného zlata.

2) Kupujúci je povinný si dodané množstvo investičného pri prevzatí ihneď dôkladne prezrieť a prípadné vady ihneď písomne reklamovať u predávajúceho, inak jeho nároky zo zodpovednosti za vady zaniknú. V písomnej reklamácii vád je kupujúci povinný špecifikovať vadu, ako aj svoj nárok zo zodpovednosti za vady. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť a hmotnosť dodaného investičného zlata. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, záručná doba je 24 mesiacov.

Čl. VIII.
Poplatky

1) Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu poplatok za dodania investičného zlata na základe rámcovej zmluvy vo výške:
– 0 EUR.

2) Všetky platby prijaté na bankový účet predávajúceho po splatnosti poplatku uvedeného v bode 1 tohto článku sa až do úplného zaplatenia poplatku započítavajú na úhradu tohto poplatku. Poplatok alebo jeho časť sa kupujúcemu nevracia, a to ani v prípade zániku rámcovej zmluvy bez dosiahnutia sporiacej sumy nákupov investičného zlata uvedenej v rámcovej zmluve.

3) Za zaslanie investičného zlata vrátane zlatých bonusových gramov je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poštovné spolu s poistením podľa cenníka poštovného a poistenia, ktoré bude uvedené na internetovej stránke www.zlatesporenie.sk v čase odoslania zásielky, a to formou dobierky pri prevzatí investičného zlata.

4) Zaplatené poplatky sa nepovažujú za Disponibilné prostriedky.

Čl. IX
Spätné vykúpenie investičného zlata

1) Na základe písomnej žiadosti Kupujúceho predávajúci garantuje spätne kúpiť od kupujúceho investičné zlato podľa predmetu rámcovej zmluvy v množstve, podobe a hmotnosti, ktoré bolo predmetom tejto rámcovej kúpnej zmluvy a čiastkových kúpnych zmlúv na kúpu investičného zlata.

2) Výkupnú cenu investičného zlata pri spätnom vykúpení stanovuje dodávateľ predávajúceho v Deň výkupu. Predávajúci sa zaväzuje ponúknuť túto cenu v rovnakej výške kupujúcemu.

3) Dňom výkupu sa rozumie pondelok kalendárneho týždňa alebo iný deň podľa dohody kupujúceho a predavajúceho. V prípade, ak Deň výkupu uvedený v rámcovej zmluve pripadne na deň, kedy sa na londýnskom trhu so zlatom a striebrom (The London Bullion Market Association) nevykonávajú obchody s investičným zlatom, za Deň nákupu sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň, kedy sa na londýnskom trhu so zlatom a striebrom vykonávajú obchody s investičným zlatom.

4) Kupujúci je povinný písomne doručiť predávajúcemu najneskôr deň pred Dňom výkupu Žiadosť o výkup investičného zlata. Žiadosť o výkup investičného zlata si môže kupujúci obstarať na internetovej stránke www.zlatesporenie.sk. V písomnej Žiadosti o výkup investičného zlata kupujúci uvedie presné množstvo, podobu a hmotnosť investičného zlata, ktoré chce spätne predať predávajúcemu. Doručená Žiadosť o výkup investičného zlata sa považuje za návrh kupujúceho na predaj investičného zlata predávajúcemu. Týmto návrhom je kupujúci viazaný do uplynutia najbližšieho Dňa výkupu.

5) Prijatie alebo odmietnutie Žiadosti o výkup investičného zlata oznámi predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, písomne alebo zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v rámcovej zmluve. Prijatím Žiadosti o výkup investičného zlata predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa investičného zlata uvedeného v Žiadosti o výkup investičného zlata predávajúcim.

6) Predávajúci je povinný do 20 kalendárnych dní vyplatiť kupujúcemu výkupnú cenu vykúpeného investičného zlata na bankový účet kupujúceho, ktorý je určený v rámcovej zmluve. Kupujúci sa zaväzuje dodať vykúpené investičné zlato predávajúcemu do 5 kalendárnych dní od prijatia Žiadosti o výkup investičného zlata predávajúcim. Zodpovednosť za vady vykúpeného investičného zlata sa spravuje ustanoveniami § 420 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. X.
Doba platnosti rámcovej zmluvy

1) Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 30 rokov od uzatvorenia rámcovej zmluvy.

2) Rámcová zmluva zaniká

a) písomnou dohodou zmluvných strán súčasťou ktorej je aj vyporiadanie vzájomných záväzkov, vrátane vyporiadania prípadného zostatku Disponibilných prostriedkov;

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany. Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

c) v prípade, že úhrn kúpnych cien vo všetkých čiastkových kúpnych zmluvách uzavretých za trvania rámcovej zmluvy dosiahne sporiacu sumu uvedenú v rámcovej zmluve,

d) uplynutím doby, na ktorú bola rámcová zmluva uzavretá, uvedenej v bode 1 tohto článku.

3) Platnosť čiastkových kúpnych zmlúv uzavretých za trvania tejto rámcovej zmluvy nie je zánikom tejto rámcovej zmluvy dotknutá.

4) V zmysle ustanovenia § 12 ods. 5 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) nemá kupujúci právo od uzavretej čiastkovej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu kúpy podľa čiastkovej kúpnej zmluvy, nakoľko ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorého kúpna cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže
ovplyvniť.

5) V prípade, ak rámcová zmluva zanikla a celkové kúpené množstvo investičného zlata vyjadrené v gramoch, spolu so zlatými bonusovými gramami, ktoré nebolo zaslané kupujúcemu, presahuje celý násobok tehál investičného zlata o hmotnosti 10 gramov, kupujúcemu sa zašle investičné zlato s hmotnosťou, ktorá sa rovná celému násobku tehly investičného zlata o hmotnosti 10 gramov, a zvyšnú časť investičného zlata predávajúci kúpi od kupujúceho späť za výkupnú cenu investičného zlata, ktorá sa vypočíta podľa bodu 2 článku IX. tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pri určovaní kúpnej ceny podľa predchádzajúcej vety platí, že predávajúci kupuje od kupujúceho investičné zlato, ktoré kupujúci kúpil najneskôr.

6) V prípade, ak rámcová zmluva zanikla a celkové kúpené množstvo investičného zlata vyjadrené v gramoch, ktoré ešte nebolo zaslané kupujúcemu, nedosahuje ani 10 gramov platí, že predávajúci kúpil od kupujúceho toto nezaslané množstvo investičného zlata späť za výkupnú cenu investičného zlata ktorá sa vypočíta podľa bodu 2 článku IX. tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

7) V prípadoch uvedených v bodoch 5 a 6 tohto článku sa môže kupujúci s predávajúcim písomne dohodnúť, že kupujúci dokúpi od predávajúceho investičné zlato s takou hmotnosťou, aby celková hmotnosť investičného zlata, ktoré sa má zaslať kupujúcemu, predstavovala celý násobok tehly investičného zlata o hmotnosti 10 gramov.

8) K uzavretiu kúpnej zmluvy podľa bodov 5 a 6 tohto článku Všeobecných obchodných podmienok dochádza bez ďalšieho okamihom zániku rámcovej zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak spôsobom uvedeným v bode 7 tohto článku. Zánikom rámcovej zmluvy nie je dotknutá platnosť bodov 5,6,7 a 8 tohto článku týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Čl. XI.
Doručovanie a komunikácia

1) Pokiaľ nie je v rámcovej zmluve alebo týchto Všoebecných obchodných podmienkach uvedené inak, všetky oznámenia, zásielky, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a uplatnenia nárokov v súvislosti s rámcovou zmluvou a jej plnením ako aj v súvislosti s jednotlivými čiastkovými kúpnymi zmluvami a ich plnením (ďalej len „Zásielka“), doručené na adresu druhej zmluvnej strany, uvedenú v záhlaví rámcovej zmluvy alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi táto zmluvná strana. Zásielka sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním Zásielky osobe oprávnenej konať v mene zmluvnej strany a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej Zásielky, alebo odmietnutím prevzatia Zásielky takou osobou;

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérom doručením na adresu zmluvnej strany uvedenú v rámcovej zmluve, najneskôr však uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia;

2) Kupujúci sa môže kedykoľvek informovať na internetovej stránke predávajúceho www.zlatesporenie.sk o celkovom stave svojich nákupov investičného zlata, o množstve kúpeného investičného zlata a jeho kúpnej cene, o množstve investičného zlata, na zaslanie ktorého má kupujúci nárok a o aktuálnej výške Disponibilných prostriedkov.

3) Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich údajov (najmä mena, priezviska, bydliska, e-mailovej adresy) uvedených v rámcovej zmluve.

Čl. XII.
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kupujúci týmto slobodne a vážne udeľuje obchodnej spoločnosti Zlaté sporenie a. s. a sprostredkovateľovi dodania investičného drahého kovu, ktorý je uvedený v rámcovej zmluve súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v jej informačnom systéme za účelom uzatvárania a plnenia čiastkových kúpnych zmlúv uzavretých na základe rámcovej zmluvy, za účelom ponuky služieb a tovarov predávajúceho (účel spracovania osobných údajov). Tento súhlas kupujúci dáva v rozsahu nasledovných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, rodné číslo, číslo mobilného telefónu, fax, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, číslo bankového účtu. Kupujúci týmto vyhlasuje, že bol poučený o svojich právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Súčasne súhlasí s vyhotovením kópie svojho občianskeho preukazu. Spoločnosť Zlaté sporenie a. s. kupujúceho poučila, že má právo odmietnuť poskytnutie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov, a kupujúci toto právo nevyužíva. Tento súhlas platí po dobu do jeho odvolania s tým, že po dobu trvania rámcovej zmluvy, je súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov neodvolateľný. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený, že si môže uplatniť i ďalšie práva dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov, najmä právo na prístup k osobným údajom, na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť každú zmenu jeho osobných údajov uvedených v rámcovej zmluve, najmä zmenu adresy bydliska, zmenu telefónneho čísla, e-mailovej adresy a zmenu čísla bankového účtu.

Čl. XIII.
Záverečné ustanovenia

1) Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka dohodli, že na vzťahy upravené rámcovou zmluvou ako aj na vzťahy vznikajúce z rámcovej zmluvy sa použijú primerane ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov platného a účinného v Slovenskej republike.

2) Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia rámcovej zmluvy alebo čiastkovej kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

3) Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ,ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5) Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť akékoľvek zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich z rámcovej zmluvy, alebo akékoľvek zo svojich práv alebo povinností vyplývajúcich podľa čiastkovej kúpnej zmluvy.

6) Rámcovú zmluvu, ako aj jednotlivé čiastkové kúpne zmluvy na jej základe uzavreté ,možno meniť a dopĺňať len na základe dohody zmluvných strán v písomnej forme a podpísanej zmluvnými stranami.

7) Neplatnosť jednotlivých ustanovení rámcovej zmluvy nemá vplyv na platnosť rámcovej zmluvy ako celku ani na platnosť čiastkových kúpnych zmlúv na jej základe uzavretých.

8) Kupujúci podpisom týchto Všeobecných obchodných podmienok potvrdzuje, že si text týchto Všobecných obchodných podmienok dôkladne prečítal, ich obsahu porozumel, tieto vyjadrujú jeho vážnu a slobodnú vôľu, zbavenú akéhokoľvek omylu, jeho zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, nie sú mu známe akékoľvek okolnosti, ktoré by rámcovú zmluvu alebo tieto Všeobecné obchodné podmienky robili neplatnými.

V Trenčíne dňa 31. 7. 2015

Čo je sporiaca suma a prečo 30 000 EUR?

Každý náš klient si stanoví pred začatím sporenia Sporiacu sumu. Je to Váš plán – celková suma, ktorú by ste chceli postupne dosiahnuť a mať zlato v takej hodnote v budúcnosti. My sme ju pre Vás stanovili na 30 000 EUR (najčastejšia voľba). Pri otvorení zmluvy vo formulári vpravo si jej výšku môžete sami a stanoviť si vlastnú sporiacu sumu.

Upozornenie: Nemáte žiadnu povinnosť dosiahnuť celú Sporiacu sumu ani žiadne pokuty alebo sankcie, ak ju nedosiahnete celú. Sporenie môžete ukončiť kedykoľvek bez poplatkov a sankcií.

×

Pin It on Pinterest